Aviso Legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓNE  DO COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servicios da Sociedade de la Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte información xeral:

Que o dominio amezquita.gal, a partir de agora SITIO WEB está rexistrado a nome do CONCELLO DE A MEZQUITA, con enderezo social AVD. DA CONSTITUCIÓN 7 32459 A MEZQUITA (OURENSE) e CIF P3204900I, en adiante o TITULAR.

O TITULAR posúe como contacto o enderezo electrónico concello@amezquita.gal

CONDICIÓNS DE EMPREGO

I.- Usuarios/as

O aceso a e/ou emprego do SITIO WEB, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as particulares, que no seu caso se complementen, modifiquen ou substitúan as condición xerais con determinados servizos e contidos do SITIO WEB.

 II.- Emprego do SITIO WEB, seus servizos e contidos

O/a usuario/a comprometese a empregar o SITIO WEB e seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os empregos xeralmente aceptados e a orde pública.

Do mesmo xeito, queda prohibido, o emprego do SITIO WEB con fins ilícitos ou lesivos contra o TITULAR ou calquera terceiro, ao que, de calquera forma poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do SITIO WEB.

Respecto aos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • O emprego para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos a os estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do SITIO WEB por calquera medio distinto aos que se poñan a disposición dos/das usuarios/as así como dos que habitualmente empréganse na rede sempre, que non causen prexuízo algún ao SITIO WEB.

III.- Modificación unilateral

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura ou deseño do SITIO WEB, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de aceso e/ou emprego do SITIO WEB.

IV.- Hiperenlaces

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e o SITIO WEB estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos e contidos do SITIO WEB salvo para difusión sen ánimo de lucro das actividades, servizos ou novas municipais.
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o hiperenlace, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V.- Exclusión de Garantías e responsabilidade

O TITULAR non oferta ningunha garantía nin se fai responsable en caso algún, dos danos e molestias de calquera natureza que puideran ter por causa:

 • A falla de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do SITIO WEB e/ou dos seus servizos e/ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do SITIO WEB e/ou dos seus servizos e/ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos, así como expectativas dos/das usuarios/as.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión dos contidos por parte dos/das usuarios/as.
 • O emprego ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos empregos xeralmente aceptados, ao orde público do SITIO WEB, seus servizos e/ou contidos, por parte dos/das usuarios/as.
 • A falla de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade ou dispoñibilidade dos servizos prestados a terceiros/as e postos a disposición dos/das usuarios/as no SITIO WEB.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas e/ou compromisos en relación aos servizos prestados aos/ás usuarios/as a través do SITIO WEB.
 1. Duración

A duración da prestación do servizo do SITIO WEB é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR reservase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación dos servizos do SITIO WEB, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII.- Lexislación aplicable e Xurisdición

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española

O Concello de A Mezquita e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlle, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de OURENSE para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse, derivadas da prestación dos servizos e/ou contidos do SITIO WEB e sobre a interpretación, aplicación e cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.